Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://www.glimpz.nl.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service

ALGEMENE VOORWAARDEN GLIMPZ NL


Artikel 1 Toepasselijkheid

recht van terughalen gebruik maken.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten,
werkzaamheden en diensten van welke aard dan ook, voor zover niet uitdrukkelijk én schriftelijk
anders is overeengekomen.

2. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, niet geldig blijkt
te zijn of vernietigd wordt, doet dit geen afbreuk aan de toepasselijkheid en geldigheid van de
overige bepalingen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle van ons uitgaande offertes
vrijblijvend en vervallen 14 dagen na dagtekening. Gedurende deze termijn zijn wij gerechtigd de
offerte aan te vullen of te wijzigen.

2. Overeenkomsten komen tot stand door onze uitdrukkelijke aanvaarding van een opdracht of door
uitvoering van de werkzaamheden. De opdracht wordt door ons schriftelijk aan de klant bevestigd.
De bevestiging van de opdracht, dan wel de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden geldt
als moment van tot stand komen van de overeenkomst.

3. Opdrachten worden uitsluitend bepaald door de door ons in de offerte en / of de
opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

4. Indien de offerte bestaat uit meerdere aanbiedingen behouden wij ons het recht voor om, indien
de klant slechts met een deel van de offerte akkoord gaat, de totale offerte in te trekken of ter zake
een nieuwe offerte uit te brengen.

5. De door ons ten behoeve van het doen van aanbiedingen of het uitbrengen van offertes, aan de
klant ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en /of materialen blijven te allen tijde ons
eigendom en dienen op eerste verzoek door de klant aan ons te worden geretourneerd. De bedoelde
gegevens, bescheiden en informatie mogen, behoudens onze vooraf verleende schriftelijke
toestemming, niet worden vermenigvuldigd, aan derden ter beschikking worden gesteld of ter inzage
worden gegeven. 

Artikel 3 Annulering en wijziging van overeenkomsten

1. Annulering van een opdracht is slechts mogelijk tot 5 werkdagen voorafgaande aan de dag waarop
wij volgens onze planning met de uitvoering van de opdracht beginnen en voorts indien:
– wij eventueel voor de opdracht speciaal te bestellen maatwerk nog niet zelf bij onze toeleveranciers
hebben besteld en wij de betreffende orders bij onze toeleveranciers kosteloos kunnen annuleren.
– wij eventueel door ons gereserveerde maatwerk kosteloos kunnen annuleren. Annulering dient te
geschieden bij aangetekend schrijven.

2. In geval van annulering van een opdracht annuleren (in overeenstemming met artikel 3.1) is de
klant in ieder geval aan ons 20% van de opdrachtsom als annuleringskosten verschuldigd,
onverminderd de verplichting tot volledige vergoeding van alle door ons gemaakte of te maken
kosten, waaronder begrepen offerte- en administratiekosten.

3. Indien dat mogelijk is en dat in redelijkheid van ons kan worden verlangd, zulks ter onzer
beoordeling, zijn wij gehouden op verzoek van en in overleg met de klant wijzigingen in de opdracht
aan te brengen. Deze wijzigingen zijn slechts voor ons bindend, indien deze door ons schriftelijk zijn
aanvaard en overeenstemming is bereikt over de financiële consequenties van deze wijzigingen.

Artikel 4 De werkzaamheden

1. Wij zullen ons met onze deskundigheid, vakmanschap en ervaring inspannen om de opdracht
overeenkomstig de opdrachtbeschrijving met zorg uit te voeren. Wij zullen bij de uitvoering zo veel
mogelijk rekening houden met door de klant gegeven aanwijzingen, mits die tijdig zijn gegeven,
zonder overigens aansprakelijkheid te aanvaarden voor de eventuele onjuistheid van dergelijke
aanwijzingen.

2. De klant draagt zorg voor een tijdige en behoorlijke levering van eventueel door hem aan te
leveren. Bescheiden en /of materialen en is zelf volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit en de
deugdelijkheid hiervan. Onze bevestiging van ontvangst van deze bescheiden en /of materialen
houdt niet in de erkenning, dat een kwalitatief voldoende informatie is ontvangen.

3. Voor zover dit is overeengekomen draagt de klant tevens zorg voor een passende lokaliteit waarbij
eventuele niet-beschikbaarheid, om welke reden dan ook, voor risico van de klant komt.

4. Indien wij ter uitvoering van de opdracht zaken bij de klant ophalen, is het risico van dit transport
voor de klant.

5. Indien wij niet op de geplande datum met de overeengekomen werkzaamheden kunnen beginnen
en /of deze werkzaamheden moeten onderbreken door omstandigheden, gelegen in de risicosfeer
van de klant, dient de klant de schade die wij hierdoor lijden te vergoeden.

6. Wij zijn gerechtigd de opdracht, of een gedeelte daarvan, door derden te laten verrichten. In een
dergelijk geval blijven wij volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Meerwerk

1. Wanneer wordt geconstateerd dat uit een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden meer
werkzaamheden voortvloeien dan was voorzien, treden wij onmiddellijk in overleg met de klant
teneinde ter zake nadere afspraken te maken. Deze afspraken worden door ons schriftelijk aan de
klant bevestigd.

2. Indien de klant op onredelijke gronden weigert de aan het meerwerk verbonden kosten voor zijn
rekening te nemen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Daarbij
komen alle reeds gemaakte kosten voor rekening van de klant, onverminderd de verplichting tot
volledige vergoeding van de door ons gemaakte kosten, waaronder begrepen de offerte- en
administratiekosten.

Artikel 6 Informatieverstrekking en medewerking van de klant

1. De klant verleent ons steeds alle medewerking en verschaft ons alle relevante gegevens en
inlichtingen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

2. De klant is geheel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door of namens hem
verstrekte gegevens en inlichtingen.

3. De klant draagt het risico van misverstanden indien deze hun oorzaak vinden in het door ons niet,
niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen van door of namens de klant te verstrekken
specificaties en mededelingen.

Artikel 7 Prijzen en tarieven

1. De door ons opgegeven prijzen luiden in euro’s, zijn netto en exclusief omzetbelasting en andere
door de overheid opgelegde c.q. op te leggen heffingen.

2. Wij zijn gerechtigd om prijswijzigingen, welke ons eerst na het aanvaarden van een opdracht
bereiken, aan de klant door te berekenen. In een dergelijk geval stellen wij de klant zo spoedig
mogelijk schriftelijk op de hoogte. In het geval van een prijsverhoging van meer dan 20% van de
overeengekomen opdrachtsom en nog niet met de uitvoering van de opdracht is begonnen, heeft de
klant het recht de opdracht binnen 7 dagen na onze kennisgeving hiervan kosteloos te annuleren,
evenwel zonder enig recht op schadevergoeding of compensatie.

3. Wij zijn gerechtigd om wijzigingen in de door de providers aan ons toegekende acties en bonussen
door te voeren in de overeenkomst met de klant.

Artikel 8 Overmacht en wijziging van omstandigheden

1. In geval van overmacht hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten
dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks uitsluitend ter onzer
beoordeling. In het geval van wijziging van omstandigheden zijn wij gerechtigd de inhoud van de
overeenkomst in overleg met de klant te wijzigen dan wel, indien dit overleg niet tot
overeenstemming leidt, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder
overmacht of wijziging van omstandigheden wordt verstaan elke oorzaak of omstandigheid welke in
redelijkheid niet voor onze rekening behoort te komen. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens, indien
de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van onze toeleveranciers en eventueel door
ons ingeschakelde derden, alsmede ten aanzien van tekortkomingen door toeleveranciers of derden
in hun verplichtingen jegens ons, die ons verhinderen de overeenkomst met de klant uit te voeren.

2. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de klant,
indien de uitvoering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om de
overeenkomst voor het resterende deel als ontbonden te beschouwen. Dit laatste uitsluitend indien
de klant kan aantonen, dat de voortzetting van de uitvoering door de klant niet doeltreffend kan
worden beschouwd. Dit onder volstrekte gehoudenheid tot vergoeding van de kosten verbonden aan
het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst. In geval van ontbinding zijn de
ongedaanmakingsverplichtingen en de verplichting tot het betalen van schadevergoeding
uitgesloten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Wij zijn uitsluitend voor door de klant geleden schade aansprakelijk in geval van een aan ons
toerekenbare tekortkoming in de nakoming (wanprestatie), alsmede voor schade veroorzaakt door
een aan ons toerekenbare onrechtmatige daad, mits de schade is veroorzaakt door onze opzet of
grove onachtzaamheid. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding
van termijnen veroorzaakt door overmacht, noch voor schade ontstaan ten gevolge van verlies of
verminking van verstrekte gegevens dan wel gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen
schade wegens gederfde winst, geleden verlies of gemiste besparingen.

2. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van verlies of vermissing van zowel aan hem als
aan ons toebehorende zaken die wij voor de uitvoering van de overeenkomst onder ons hebben en
dient desgewenst zelf een verzekering voor deze risico’s af te sluiten.

3. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade bij aangetekend
schrijven bij ons te worden aangemeld. Indien de schadeclaim niet binnen 90 dagen na het ontstaan
van de schade is aangemeld, komt de vordering te vervallen.

4. In het geval wij jegens de klant tot vergoeding van de schade aansprakelijk zijn, is deze
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag ter zake van de betreffende
overeenkomst, dan wel tot de hoogte van het door onze aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde
bedrag. 

5. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperking strekt zich ook uit over onze werknemers
en door ons ingeschakelde derden.

6. Voor zover wij ons bij de uitvoering van de opdracht van derden mochten bedienen, zijn wij op
geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van afspraken met, dan wel toezeggingen
van deze derden, tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

7. Indien wij ter zake van enige schade, waarvoor wij krachtens overeenkomst met de klant
respectievelijk deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn, door een derde aansprakelijk
worden gesteld, zal de klant ons volledig vrijwaren en aan ons alles vergoeden wat wij aan die derde
dienen te voldoen.

8. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor geleverde diensten en/of producten via netwerkoperators.
Hiervoor wordt verwezen naar de toepasselijke algemene voorwaarden van deze operators.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling van de door ons geleverde diensten dient contant direct na verrichting van de
werkzaamheden te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Indien betaling op termijn is overeengekomen dan dient die betaling te geschieden binnen 8
dagen na factuurdatum door middel van een wettig Nederlands betaalmiddel ten kantore van TCIP,
dan wel door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door ons op te geven
bankrekening. Indien na deze termijn geen betaling van het verschuldigde bedrag heeft
plaatsgevonden. Na het verstrijken van 14 dagen na de datum van aanmaning is de klant van
rechtswege in verzuim. De klant is dan vanaf de factuurdatum, naast en over het opeisbare bedrag,
de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling, onder curatele-stelling of in geval
van executoriaal beslag op de zaken van de klant zullen de verplichtingen van de klant jegens ons
onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere/andere factuur.

5. In geval van een deelprestatie is de klant ten allen tijde gehouden de daarop betrekking hebbende
factuur tijdig te voldoen.

6. Geleverde hardware zal te allen tijde vooruitbetaald worden aan TCIP, alvorens er levering plaats
zal vinden.

Artikel 11 Vergoeding financieel nadeel en incassokosten

1. Is de klant in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen jegens
ons, voortvloeiende uit een of meer door hem met TCIP gesloten overeenkomsten, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en in rechte voor rekening van de klant. In het
geval, waarin wij een vordering op de klant ter incasso uit handen hebben gegeven, is
laatstgenoemde ter zake van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte een bedrag
verschuldigd gelijk aan 15% van de te vorderen hoofdsom, exclusief BTW en vermeerderd met de
verschuldigde rente, met een minimum van € 250,00. Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te
hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om tot incasso van de vordering(en) te
komen, dient de klant ook deze kosten aan ons te vergoeden.

2. De klant is voorts jegens ons alle door ons gemaakte kosten verschuldigd in alle instanties, voor
zover wij c.q. opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop de onderhavige
voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voert c.q. door ons is betrokken en
een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, waarbij de opdrachtgever volledig dan
wel in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

Artikel 12 Zekerheden

1. Wij behouden ons het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant of uit
hoofde van andere zakelijke overwegingen vooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen. Indien
aan dit verlangen niet ten genoegen van ons gevolg wordt gegeven, zijn wij gerechtigd de uitvoering
van de betreffende overeenkomst op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van andere rechten uit deze
overeenkomst of de wet.

2. Wij hebben het recht de nakoming van onze verplichtingen jegens de klant op te schorten, totdat
de klant aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens overeenkomst door ons
ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals
ontwerpen, documentatie, rapporten berusten uitsluitend bij TCIP. Opdrachtgever verkrijgt
uitsluitend de gebruiksrechten zoals deze uitdrukkelijk bij overeenkomst zijn toegekend. Zij mogen
niet worden nagemaakt. Geleverde software en specifieke instellingen mogen niet worden
verveelvoudigd of door de klant aan derden ter beschikking worden gesteld of verkocht, behoudens
onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de klant een
onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00, onverminderd het recht van TCIP tot het verhalen van
de door haar geleden en te lijden schade en gemaakte kosten op de klant. 

3. De klant vrijwaart, ons in het geval dat blijkt dat door de klant geleverde gegevens of
documentatie dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of
het openbaar maken van alle van de klant ontvangen documentatie geen inbreuk wordt gemaakt op
rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale of
internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht. De klant vrijwaart ons voorts, zowel in als
buiten rechte, voor alle aanspraken die derden krachtens welke regelgeving dan ook ter zake geldend
kunnen maken.

4. Indien over de juistheid ten aanzien van door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het
vorige lid twijfel ontstaat of blijft bestaan, zijn wij bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te
schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat wij door nakoming
van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maken.

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectueel of industrieel eigendom uit programmatuur,
apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 14 Ontbinding

1. Indien de klant niet, niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig voldoet aan enige voor hem uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien zich een omstandigheid voordoet waaruit
wij redelijkerwijs kunnen opmaken dat de klant niet aan zijn verplichtingen kan of zal voldoen
(daaronder begrepen faillissement, surseance van betaling of toelating tot de WSNP dan wel iedere
aanvraag daartoe), worden al onze vorderingen op de klant terstond opeisbaar. In een dergelijk geval
zijn wij gerechtigd de nakoming van al onze verplichtingen jegens de klant op te schorten of de
betreffendeovereenkomst(en), zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, door middel
van een schriftelijke mededeling aan de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden, alsmede de reeds
geleverde doch nog aan ons toebehorende zaken op kosten van de klant terug te halen van de plaats,
waar deze zich bij de klant bevinden, een en ander zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden
te zijn en onverminderd onze overige rechten.

2. Door ons geleden schade als gevolg van een in het vorige lid bedoelde ontbinding van de
overeenkomst, komt geheel voor rekening van de klant. 

3. De klant is gehouden alle medewerking te verlenen, indien wij van het in het eerste lid bedoelde
recht van terughalen gebruik maken.

4. Betalingsverplichtingen van de klant, betrekking hebbende op het reeds uitgevoerde deel van de
overeenkomst, blijven onverminderd in stand.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid

1. Alle gegevens van de klant, welke aan ons voor de uitvoering van de overeenkomst worden
verstrekt, zullen door ons strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen derhalve door ons niet
zonder toestemming van de klant aan derden ter inzage worden gegeven of openbaar worden
gemaakt. 

2. Bij het einde van de overeenkomst zullen wij op verzoek de verstrekte gegevens en bestanden aan
de klant tegen vergoeding van de kosten retourneren dan wel vernietigen, zulks naar keuze van de
klant.

Artikel 16 Eigendom productiemiddelen

1. Alle door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst productie middelen blijven ten
alle tijden ons eigendom, ook indien deze als aparte post op de offerte of op de factuur zijn vermeld,
tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 17 Wijziging en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden

Wij zijn ten alle tijden bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze
treden inwerking op het daarvoor aangekondigde tijdstip.

Artikel 18 Geschillen

Tenzij anders is overeengekomen zullen alle geschillen tussen de klant en ons, betrekking hebbende
op, dan wel voortvloeiende uit, een overeenkomst of de uitvoering daarvan, die niet in onderling
overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de Rechtbank Den Haag.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Alle overeenkomsten tussen de klant en ons, worden beheerst door het Nederlands recht.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag “Convention of the Internationale Sale of Goods
1980 ” is uitgesloten.